Информационен ден

На 23.03.2018 г. /петък/ от 11:00 ч. в сградата на „БИОФАРМ-ИНЖЕНЕРИНГ АД“, намираща се на адрес: гр. Сливен 8800, бул. „Тракия“ № 75 ще се проведе информационен ден относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0048-С01/15.12.2017г. между Министерство на икономиката и БИОФАРМ-ИНЖЕНЕРИНГ АД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в БИОФАРМ-ИНЖЕНЕРИНГ АД”.

Проектът е свързан със закупуване, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова компактна линия за разливане на флакони под изолатор - 1 бр. Предвидени са и дейност включваща СМР за изграждане на система за утилизация на отпадна топлина и дейност за придобиване на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението - 1 бр. По време на изпълнение на проекта, като част от проектните дейности бенефициентът ще въведе система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001. Ще бъде проведен и сертификационен одит за съответствие с изискванията на стандарта.

Оборудването ще се закупи със средства по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 4 996 172.90 лв., от които 2 498 086.45 лв. безвъзмездна финансова помощ (2 123 373.48 лв. европейско и 374 712.97 лв. национално съфинансиране) и 2 498 086.45 лв. собствено съфинансиране.

 


Production of medicines and biopreparations | © 2015 Биофарм Инженеринг АД - All rights reserved | Уеб дизайн